Meningsfullhet och Livsmening

Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM) är en förhållandevis känd teori om friskfaktorerDen  beskrivs som ett förhållningssätt till tillvaron där livshändelser uppfattas som strukturerade, förutsägbara och förklarliga. Detta sammanfattas i tre komponenter som kallas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där meningsfullhet är den mest centrala komponenten och innefattar en vilja att begripa, organisera och förstå sin omgivning. Upplevelse av meningsfullhet bidrar därmed till individens motivation.

För att få mer kunskap om meningsfullhet och vad det kan tänkas innebära, har livsåskådningsforskningen mycket att bidra med. Teologen Tage Kurtén har utkristalliserat ett tema som han kallar individens grundtillit i tillvaron. Grundtilliten, menar han, blir en beskrivning av var en individ placerar sin livsmening, vilken också blir bärande i tider av svårigheter och tvivel. Kurtén fann ett antal återkommande kategorier när det kommer till var människor placerar sin livsmening. Dessa är i en jagförankring, naturförankring, gemenskapsförankring eller gudsförankring. Dessa kategorier varierar över tid och livssituationer för en enskild individ, samtidigt som man också kan uppleva grundtillit i fler än en av kategorierna.

Jag erbjuder föreläsningar om just  Meningsfullhet och Livsmening, hur man kan tänka kring meningsfullhet inom ramen för samtal  och psykologisk behandling men också vilken allmänmänsklig betydelse det har för oss som människor. Föreläsningarna ger också möjlighet att tillsammans diskutera egna upplevelser av meningsfullhet och på vilka sätt dessa har varit betydelsefulla i det proffessionella samtalet eller tillvaron i stort.

Här finns en beskrivning att ladda ner: Meningsfullhet – Föreläsning och samtal

——–

Antonovsky, Aaron.  Unravelling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well. San Fransisco: Jossey Bass, 1987.

Kurtén, Tage. Tillit, Verklighet och Värde. Nora: Nya Doxa, 1995.