Handledning i Skola och Förskola

Jag har mångårig erfarenhet av arbete i skola och förskola, genom både anställning i en central skolstödsenhet och avgränsade konsultuppdrag. 

Handledningsuppdrag planeras som regel på längre sikt kring en större fråga om samarbete, avlastning och utveckling i personalgruppen. Då bokar jag samtliga handledningstillfällen från början och de löper som regel under en hel termin eller ett läsår. Konsultationsuppdrag åtar jag mig som regel utifrån en mer avgränsad problematik och då bokas tre samtal initialt och förhållandevis tätt. Detta för att gruppen ska komma igång med en förändringsprocess och få tillfälle att snabbt pröva sina nya tankar och sedan utvärdera dem. Efter de tre första samtalen utvärderas situationen och vi bestämmer tillsammans om konsultationerna ska fortsätta, men med längre mellanrum.

Jag handleder gärna psykologer i skola och förskola. Att arbeta som skolpsykolog är både varierande och roligt, men som ensam i sin profession har det också sina utmaningar. Att då få tillfälle att diskutera sina uppdrag i handledning, antingen enskilt eller i grupp,  brukar både fungera avlastande och utvecklande samt möjliggör en ökad  självreflektion och kompetens.